ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 57 ถึง 26 เม.ย. 57 English Camp 2557
English Camp 2557
ฟรีสไต Teacher Sumalee Rattanasasikarn
25 มี.ค. 57 ฝึกซ้อมนักเรียนรับปพ.1

มาให้ครบนะ

โรงอาหารสานสู่ฝัน/ชุดนักเรียน ครูช.2 ทุกคน
19 มี.ค. 57 ถึง 28 มี.ค. 57 ธุรการชั้น
17 มี.ค. 57 ถึง 10 เม.ย. 57 ระบบประกันคุณภาพภายใน
15 มี.ค. 57 ถึง 26 มี.ค. 57 นัดพบ น.ร.นาฎศิลป์
15 มี.ค. 57 ถึง 17 มี.ค. 57 อบรมศิลปะ
เชิญอบรมศิลปะน่ารู้
ไปรเวท หมวดศิลปะ
15 มี.ค. 57 ถึง 16 มี.ค. 57 ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน
สุภาพ บุคลากร
15 มี.ค. 57 ถึง 16 มี.ค. 57 ตรวจข้อสอบ
ตรวจข้อสอบ
ตามสบาย ชัชชัย
14 มี.ค. 57 ถึง 21 มี.ค. 57 สอนซ่อมเสริม
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
26 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57 เข้าค่ายลุกเสือเนตรนารี
20 มิ.ย. 56 กิจกรรมไหว้ครู และ เลือกประธานสภานักเรียน
กิจกรรมไหว้ครู และ เลือกประธานนักเรียน
หอประชุม
18 มิ.ย. 56 ประชุมคณะครูในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ประกอบด้วย  3 หัวข้อ คือ
1.การเรียนรู้แบบลงมือทำ
2.ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนและบทบาทของครูผู้สอน
3.การพัฒนาและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน
 
ห้องประชุม นายชัชชัย ไชยโย
31 พ.ค. 56 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
อาคารโรงอาหารสานสู่ฝัน งานห้องสมุด
01 เม.ย. 56 ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

01 เม.ย. 56 ถึง 10 เม.ย. 56 ส่ง SAR คุณภาพผู้เรียน
จัดทำเอกสาร  SAR คุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
29 มี.ค. 56 ปัจฉิมนิเทศ
งานปัจฉิมนิเทศ  มอบ ปพ.1 แก่นักเรียนชั้น ป.6
ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
12 มี.ค. 56 ถึง 15 มี.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

06 มี.ค. 56 ถึง 08 มี.ค. 56 เข้าค่ายลูกเสือ
เข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
27 ก.พ. 56 ถึง 01 มี.ค. 56 วันวิชาการดอนสัก
วันวิชาการดอนสัก
ชุดนักเรียน เครือข่ายดอนสัก
23 ก.พ. 56 ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.6

21 ก.พ. 56 สอบ ป.3

02 ก.พ. 56 สอบ o-net ป.6

23 ม.ค. 56 ถึง 25 ม.ค. 56 เข้าค่ายวิชาการ

โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
18 ม.ค. 56 กิจกรรมเดินทางไกล ป.1-4

ลูกเสือ/เนตรนารี
16 ม.ค. 56 วันครู

โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม
12 ม.ค. 56 วันเด็ก

ชุดพละ เทศบาลเมืองดอนสัก
31 ธ.ค. 55 ถึง 01 ม.ค. 56 ปีใหม่

28 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันปีใหม่
ตักบาตร และร่วมกิจกรรมปีใหม่
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
27 ก.ย. 55 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา“โครงการถนนไร้ฝุ่น”

ทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อการศึกษาโครงการถนนไร้ฝุ่น

ณ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2555

โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
24 ส.ค. 55 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน
ตามที่ทางโรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ได้เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาเครือข่าย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ทางโรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น ในวัน  ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
22 ส.ค. 55 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

12 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2555

เสื้อโทนฟ้า
21 มิ.ย. 55 วันไหว้ครู ประจำปี 2555 และ กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

10 พ.ค. 55 เปิดภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
09 พ.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และรับเงินเรียนฟรี เครื่องแบบนักเรียน

โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
03 พ.ค. 55 ถึง 04 พ.ค. 55 อบรมครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเครือข่ายดอนสัก
อบรมครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเครือข่ายดอนสัก
โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เครือข่ายดอนสัก
30 มี.ค. 55 ถึง 09 พ.ค. 55 ปิดเทอม ปีการศึกษา 2554

30 มี.ค. 55 รับประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียนปฐมวัย

23 มี.ค. 55 งานปัจฉิมนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
16 มี.ค. 55 ถึง 23 มี.ค. 55 สอบแก้ตัว และวัดผลการเรียน

12 มี.ค. 55 ถึง 16 มี.ค. 55 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 สอบ LAS และ NT ปีการศึกษา 2554

01 มี.ค. 55 ถึง 03 มี.ค. 55 เข้าค่ายลูกเสือ
เข้าค่ายลูกเสือ  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
27 ก.พ. 55 สอบ o-net ปีการศึกษา 2554

30 ธ.ค. 54 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน
กิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียน  จัดขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
24 ธ.ค. 54 ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ี 6
โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ี 6 เดินทางไปทัศนศึกษา สถานีรถไฟ - ถ้ำขมิ้น อ.นาสาร - บ่อน้ำพุร้อน  ในวันที่ 24 ธันวาคม 2554
นักเรียนแต่งกายชุดพละ ครูและบุคลากร แต่งเสื้อโทนเขียว โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ผู้ปกครองรับเงินค่าเสื้อผ้าเรียนฟรี15ปี
ผู้ปกครองรับเงินค่าเสื้อผ้าเรียนฟรี15ปี
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
กิจกรรมภายใน
โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
ตรวจข้อสอบ
โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

รับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
อาคารอเนกประสงค์ ชุดนักเรียน