ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

                 โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล  ตำบลดอนสัก ๑ตั้งอยู่ในวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (เดิมชื่อวัดเขาล้าน)  ตามหลักฐานที่ปรากฏพบว่าได้รับนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร    เมื่อ พ.. ๒๔๗๑ในทะเบียนนักเรียน  ด้านอาคารเป็นอาคารชั่วคราว  พื้นติดดิน  หลังคามุงจาก  ก่อสร้างโดยหมื่นอนุเคราะห์ชน  รวบรวมแรงงานราษฎรก่อสร้าง จนปี พ..๒๕๐๗อาคารดังกล่าวถูกไฟไหม้หมดทั้งหลัง  ด้วยความร่วมมือกับพ่อหลวงจ้อยและชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นมาอีก ๑หลัง เป็นลักษณะเสากลม    พื้นติดดิน  มุงและกั้นด้วยจาก  ในพื้นที่ที่อยู่ปัจจุบัน  โดยย้ายออกมาจากวัดมาตั้งทางทิศตะวันออกของวัดในที่ดินสาธารณะหมู่บ้าน  เนื้อที่ประมาณ ๓๐ไร่   เมื่อวันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2509 ได้โอนไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ.  2510  ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคาร แบบ ป.๑ข จำนวน  ๒ ห้องเรียนขึ้น ๑ หลัง  เป็นอาคารถาวร  แต่งบประมาณจำกัดสร้างไม่ได้  พ่อหลวงจ้อยจึงร่วมทอดผ้าป่าเป็นค่าแรง  ๘,๐๐๐บาท  จึงสำเร็จเป็นอาคารหลังแรกสำหรับโรงเรียนในภูมิภาคนี้ ที่มีอาคารเรียนถาวร และได้เปิดขยายถึง ป.๗และ ป.๖เรื่อยมาจนบัดนี้ 

                เมื่อวันที่ 1  ต.ค.  พ.ศ. 2523  โอนไปสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

             เมื่อ พ.ศ. 2546  โรงเรียน โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             เมื่อวันที่ 16  มีนาคม  2549   ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ    “1  อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ  และได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

                 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๕๖  โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕   เนื่องจากโรงเรียนได้รับคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๑  เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยที่มีศักยภาพ  สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้การชี้แนะ ดำเนินการวิจัย และช่วยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่สถานศึกษาอื่นๆในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                        ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีข้าราชการครู  ๒๒ คน  พนักงานราชการ ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ๑ คน ครูต่างประเทศ ๑ คน ลูกจ้างนักการภารโรง  ๑ คน  ลูกจ้างแม่บ้าน    คน  (โรงเรียนจ้างเอง)  ลูกจ้างแม่ครัว    คน  (โรงเรียนจ้างเอง)  โดยมีนายพูลสวัสดิ์  ใจเต็ม  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน