วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
เป็นโรงเรียนคุณภาพ  ปฐมวัยต้นแบบ
จัดการศึกษามาตรฐานชาติ  เทียบเคียงมาตรฐานสากล
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
สามารถดำรงชีวิตในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข


ปรัชญา
สุวิชาโน  ภวังโหติ  ความหมาย  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ