พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
      พันธกิจ 
                   1.   ปรับกระบวนทัศน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
                    2.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
                    3.   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
                    4.   พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
                    5.   จัดหาสื่อ / อุปกรณ์  เทคโนโลยีให้เพียงพอและเหมาะสม
                    6.   ปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ  
                           จัดการเรียนรู้
                    7.   ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
 
เป้าประสงค์ 

1.   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  มีความรู้  มีความเข้าใจ  เข้

      มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2.   ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาตา

       มาตรฐานวิชาชีพ

3.   โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน

4.   ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล

5.   โรงเรียนมีความเข้มแข็ง  ผู้รับบริการพึงพอใจ