อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สะอาด  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  (Three In One)