ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเล็ก
07.00 – 07.45 น. กิจกรรมรับนักเรียนตอนเช้า