ตารางการใช้ห้อง
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

ตารางการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์

โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  สพป.สฎ.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6      ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556

 

วัน

 

เวลา

09.00น.

ถึง

10.00 น.

10.00 น.

ถึง

11.00 น.

11.00 น.

ถึง

12.00 น.

12.00 น.

ถึง

13.00 น.

13.00 น.

ถึง

14.00 น.

14.00 น.

ถึง

15.00 น.

15.00 น.

ถึง

16.00 น.

จันทร์

 

 

 

 

พัก

กลาง

วัน

 คอมพิวเตอร์
ป.3/3

 

 

อังคาร

 

 
คอมพิวเตอร์
ป.6/1

 

 
คอมพิวเตอร์
ป.6/2

 

 
คอมพิวเตอร์
ป.1/3

 

 
คอมพิวเตอร์
ป.2/1

 

 

พุธ

 

คอมพิวเตอร์
ป.4/2

คอมพิวเตอร์
ป.4/1
คอมพิวเตอร์
ป.2/2

กลุ่มสนใจ 

 

กลุ่มสนใจ 

พฤหัสบดี

คอมพิวเตอร์
ป.1/1
คอมพิวเตอร์
ป.1/2

 

 คอมพิวเตอร์
ป.2/3

 

 

ศุกร์

 คอมพิวตอร์
ป.5/2
คอมพิวเตอร์
ป.5/1

 

 คอมพิวเตอร์
ป.3/1
 คอมพิวเตอร์
ป.3/2

 

 

 

 

ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ประจำสัปดาห์

ตารางการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์

โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  สพป.สฎ.1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6      ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555

 

วัน

 

เวลา

09.00น.

ถึง

10.00 น.

10.00 น.

ถึง

11.00 น.

11.00 น.

ถึง

12.00 น.

12.00 น.

ถึง

13.00 น.

13.00 น.

ถึง

14.00 น.

14.00 น.

ถึง

15.00 น.

15.00 น.

ถึง

16.00 น.

จันทร์

 

 

 

 

พัก

กลาง

วัน

 

 

 

อังคาร

 

 

ป.6/2

(อ.ศุภรัตน์)

 

ป.6/1

(อ.ศุภรัตน์)

 

พุธ

 

 

 

 

 

 

พฤหัสบดี

 

 

 

 

 

 

ศุกร์