แผนผังห้องคอมพิวเตอร์
แผนผังห้องคอมพิวเตอร์

แผนผังแสดงลำดับเลขที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องคอมพิวเตอร์

                                       จอโปรเจคเตอร์

เครื่องครู    เครื่องพิมพ์  

 

เครื่อง   1                 เครื่อง   2  เครื่อง    3              เครื่อง   4       

เครื่อง  5                  เครื่อง   6  เครื่อง    7              เครื่อง   8       

เครื่อง   9                 เครื่อง 10  เครื่อง  11              เครื่อง 12       

เครื่อง 13                 เครื่อง 14  เครื่อง  15              เครื่อง 16       

เครื่อง 17                 เครื่อง 18  เครื่อง  19              เครื่อง 20       

เครื่อง 21                 เครื่อง 22  เครื่อง  23              เครื่อง 24