ประถมศึกษาปีที่ 1
สัปดาห์ที่ 1 ความหมายของข้อมูล
เรื่องราวของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับบุคคล  สัตว์และสิ่งของ  เรียกว่า  ข้อมูล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB