ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอนันต์ ปานสังข์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปราโมทย์ สุทธินุ่น
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางเพ็ญภาวรรณ ทวีทรัพย์
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางหทัยภัทร โถวรุ่งเรือง
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางธิดารัตน์ แก้วชะฎา
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางอัมภา ทองเผือก
ครูใหญ่ช่วงชั้นปฐมวัย

นางสายพิน ช่างสนั่น
ครูใหญ่ช่วงชั้นที่ 1

นางทิพย์วรรณ นิยะกิจ
ครูใหญ่ช่วงชั้นที่ 2