ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุมาลี เรืองทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
39/12 หมู่ 5 ถนน ดอนสัก-บ้านใน ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี /ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี/คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2522 โรงเรียนวัดเขาพนมไตย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ครู 1
2523-2528 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ครู 1 - อาจารย์ 2
2528-2556 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี อาจารย์ 2 - ครู
2556-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล