คณะผู้บริหาร

นายทศพร ประยูรบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0810779631
อีเมล์ : Jeje@gmail.com

นางหทัยภัทร โถวรุ่งเรือง
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางธิดารัตน์ แก้วชะฎา
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ
อีเมล์ : aom_28may@hotmail.com

นางวิภาวี อินทรสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรอุมา มหรรณพ
ครู

นางสาวชวนพิศ คชริน
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0810779631
อีเมล์ : Chunpis81774@gmail.com