ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายอนันต์ ปานสังข์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอนงค์นาฏ ทองยวน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัมภา ทองเผือก
ครู คศ.2

นางชะอ้อน พฤกษวานิช
ครู คศ.2

นางอุษา พริกนุ่น
ครู คศ.2

นางเรณู บุญนำ
ครู คศ.3

นางอรทัย แท้เที่ยง
ครู คศ.2

นางเพ็ญภาวรรณ ทวีทรัพย์
ครู คศ.2

นายปราโมทย์ สุทธินุ่น
ครู คศ.2

นางหทัยภัทร โถวรุ่งเรือง
ครู คศ.2

นางสุลีพร ลาดศิลป์
ครู คศ.3

นางทิพย์วรรณ นิยะกิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางวิชชุตา บุญดี
ครู คศ.2

นางสุมาลี เรืองทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางอริยา รักภู่
ครู คศ.2

นางราตรี ทองกรณ์
ครู คศ.1

นางธิดารัตน์ แก้วชะฎา
ครู คศ.1

นางสาวกัณหเกศ ขุนฤทธิ์
ครู คศ.1

นายเอกอุดม จ้ายอั้น
ครู คศ.1

นางสุมาลี รัตนศศิกานต์
ครู คศ.1

นางสาวชวนพิศ คชริน
ครู คศ.2

นางสาวอัสนี มีเผือก
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณทิศา กลัดทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายพิณ ช่างสนั่น
ครูผู้ช่วย

นายเอกพจน์ แก้วมณี

นางสาวอุไรวรรณ หนูสุด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : au-2211@hotmail.com