ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเรณู บุญนำ
ครู คศ.3

นางอรทัย แท้เที่ยง
ครู คศ.2

นางอุษา พริกนุ่น
ครู คศ.2

นางเพ็ญภาวรรณ ทวีทรัพย์
ครู คศ.2

นางหทัยภัทร โถวรุ่งเรือง
ครู คศ.2

นางอริยา รักภู่
ครู คศ.2

นางสาวสายพิณ ช่างสนั่น
ครูผู้ช่วย

นาสาวพรรทิวา ธรฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมณฑา นาคพันธ์ุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3