กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเพ็ญภาวรรณ ทวีทรัพย์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0815392896

นางหทัยภัทร โถวรุ่งเรือง
ครู คศ.2

นางอริยา รักภู่
ครู คศ.2

นางสาวมณฑา นาคพันธ์ุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3