กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธิดารัตน์ แก้วชะฎา
ครู คศ.1
อีเมล์ : aom_28may@hotmail.com

นางสาวชวนพิศ คชริน
ครู คศ.3