ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธิดารัตน์ แก้วชะฎา
ครู คศ.1

นายเอกอุดม จ้ายอั้น
ครู คศ.1