การศึกษาปฐมวัย

นางอัมภา ทองเผือก
ครู คศ.2

นางชะอ้อน พฤษวานิช
ครู คศ.2

นางราตรี ทองกรณ์
ครู คศ.1

นางสาวอัสนี มีเผือก
ครูผู้ช่วย