ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวิชชุตา บุญดี
ครู คศ.2

นายชัชชัย ไชยโย
ครู คศ.1

นางสุรินทร์ธร วัฎฎกะโปดก
ครูผู้ช่วย