ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชัชชัย ไชยโย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางวิชชุตา บุญดี
ครู คศ.2

นางสุรินทร์ธร วัฎฎกะโปดก
ครูผู้ช่วย