ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุมาลี รัตนศศิกานต์
ครู คศ.1

นางสาวปุณทิศา กลัดทอง
ครูผู้ช่วย