ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐไกร แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงโยษิตา เล็กน้อย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้น ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพศิน เมืองเกิด
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดีปัญญา
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้น ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุธิตา นิยมทอง
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ชั้น ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพงศ์ศิริ จันทร์ล่อง
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้น ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสโรชา พิศแลงาม
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้น ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภัทรกฤษณ์ สุวรรณฉิม
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ชั้น ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพสธร เพชรแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : ชั้น ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางอริยา รักภู๋
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิชุตา บุญดี
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมภา ทองเผือก
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพย์วรรณ นิยะกิจ
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ สุทธินุ่น
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีอมร เอกจิตร
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุษา พริกนุ่น
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น :